¤ Härjedalens Fjällmuseum - av behovet påkallat.

Kungen tal

 Kung Carl Gustaf inviger fjällmuséet den 20 mars 1999.

Anna, Tage, Gunnel

 Tre eldsjälar i föreningen Anna Pojkas, Tage Persson och Gunnel Ledin.

Fjällnytt

Härjedalens Fjällmuseum – av behovet påkallat. Behovet av lokaler för att visa och säkert förvara föreningens samlingar har allt sedan föreningen bildades varit en besvärlig nöt att knäcka. De första staplande stegen till en lösning kom vid laga skifte, som i dessa trakter genomfördes 1893- 1898, då man lyckades få ett markområde avsatt för föreningen behov.

Samtidigt donerades den första byggnaden till det som skulle komma att bli Fornminnesparken. En byggnad som gick under benämningen “Hanshansstugan”och flyttades dit från gården Buskan i Funäsdalen.

Allt eftersom tiden gick tillfördes samlingarna nya föremål och även antalet byggnader i parken ökade. Inte minst under 1920-talet, då för övrigt hela parken fick en ansiktslyftning.
Dessutom såg man sig dessvärre tvugna att byta ut “Hanshansstugan”, då den visade sig vara alldeles rutten. Man passade då för övrigt på, innan man ställde den nya byggnaden på plats, att bygga ett arkiv under den själva byggnaden. Byggnaden som idag kallas Parstugan.

Det skulle sedan dröja fram till 1949 innan nästa större steg kom till. Det som då hände var att Funäsdalens gamla skola, ursprungligen uppförd 1868, flyttades till parken. Den invigdes sedermera som museum den 2 augusti 1953 och byggnad har allt sedan dess varit parkens huvudbyggnad och fungerade som museum fram till dess att Fjällmuséet kom på plats. 

På 1970-talet renoverades Gamla skolan, byggjobbet stod klart 1978 och man kunde sätta igång att bygga upp själva utställningen. Den här gången hade man professionell hjälp från länsmuseet i Östersund. Till att börja gällde det dock bara på nedre våningen, övre våningen blev klar först i början av 1990-talet.

Detta innebar emellertid inte att problemen med förvaring av samlingarna var lösta. Därför tillsattes det en arbetsgrupp som fick till uppgift att fortsätta sökandet med att hitta en lösning. En grupp som tittade på hur man hade löst problemen på andra, liknande ställen såväl i norra Sverige som i Norge. Man undersökte möjligheterna att gräva ut under skolan, man talade om att köpa in olika byggnader i anslutning till parken och en hel del annat.

1981 fick man så till stånd ett samråd med representanter för kommunen och länsmuseet. Utgången av detta blev att  föreningen fick i uppdrag att upprätta ett förslag för fram- tiden.

Frågan hade med andra ord lyfts upp ett steg på skalan. Så småningom lyckades man köpa in det hus som idag benämns Gamla växeln och efter enträget uppvaktande av försvaret fick man överta mobiliseringsförrådet.
 
Så inträffade i januari 1989 branden på hotell Gästis, mitt i Funäsdalen och granne till Fornminnesparken. Med denna tragiska händelse kom allt i en helt ny dager. En bättre plats för ett fjällmuseum kunde man ju inte tänka sig. Platsen där Gästis hade stått låg på mark som tillhört Erik Fundins (föreningens grundare) hemgård, den låg mitt i byn och i direkt anslutning till fornminnesparken.

Efter åtskilliga påtryckningar och förhandlingar kom till slut projekt fjällmuséum till. Härjedalens kommun köpte in tomten där hotell Gästis stått och 1995 bildas en ekonomisk förening, “Fjällarvet”, som fick till uppgift att projektera för ett museum.

Projekteringen kommer igång i augusti 1996 och i oktober 1998 var byggnaden klar. Man satte omedelbart i gång med att bygga basutställningarna och så kom till slut den stora högtidsdagen när Kung Carl Gustaf den 20 mars 1999 invigde vårt fina Härjedalens Fjällmuseum.

Se mer om Fjällmuseet här.